Regulamin Broccoli

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę: FitZone Agnieszka Szynkolewska ul. Opawska 16/4 44-100 Gliwice, NIP 6312526790 , REGON 243601122 Zwany dalej sprzedawcą. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

Klient- Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług.
Usługi- przygotowanie i dostarczenie przez sprzedawcę zestawu gotowych dań w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

 

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem sprzedaży jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie. Charakterystyka poszczególnych wariantów dostępna jest na stronie internetowej www.broccoli-catering.pl.

2. Ceny poszczególnych wariantów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia określone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.broccoli-catering.pl.

3. Każdy z posiłków w poszczególnych wariantach dostarczony jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą zawierająca informacje o jego zawartości oraz warunkach przechowywania.

4. Warianty długości usługi: dowolna ilość dni wybrana podczas składania zamówienia.

5. Posiłki zapakowane jest w zbiorcze opakowanie będące torbą papierową.

6. Do każdego wariantu w opakowaniu zbiorczym może być dostępny za dodatkową opłatą komplet sztućców biodegradowalnych.

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zestaw testowy

Każdemu klientowi przysługuje możliwość jednorazowego zakupu pojedynczej diety testowej ze wszystkich programów dietetycznych i kaloryczności. W przypadku zakupu drugiego zestawu testowego zamówienie zostaje anulowane. Zestaw próbny może być zamówiony pod ten sam adres dostawy tylko jeden raz, bez względu na to jaki klient dokonuje zamówienia oraz płatności na ten adres.

Kupujący składa zamówienie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej lub mailowo przed potwierdzeniem zamówienia, składa oświadczenie o akceptacji regulaminu sklepu internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Kupującego wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji, potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę przelewu lub potwierdzenia dokonania przelewu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy (wraz z informacjami dodatkowymi do wskazanego adresu np. kod do domofonu, uwagi dla dostawcy), nr telefonu.


1. Zamówienie złożone do godz. 10:00 będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.

• zamówienia na poniedziałek należy składać do soboty do godz.  23:00
• zamówienia na wtorek należy składać do niedzieli do godz.  10:00
• zamówienia na środę należy składać do poniedziałku do godz.  10:00
• zamówienia na czwartek należy składać do wtorku do godz.  10:00
• zamówienia na piątek oraz sobotę należy składać do środy do godz.  10:00


2. Warunkiem koniecznym do wykonania usługi przez Sprzedającego jest dostarczenie do godz. 4:00 na dwa dni przed planowaną dostawą potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail biuro@broccoli-catering.pl.

3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

4. Nie ma możliwości eliminacji poszczególnych składników z menu. Klient pomimo podania informacji zawartych w pkt.3  na własną odpowiedzialność spożywa posiłki.

5. Zrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników.

6. „Zamówienie złożone nieopłacone” – w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności klienta, Usługodawca może skontaktować się z klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od daty jego złożenia   spowoduje brak przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Po upływie 3 dni od daty złożenia zamówienia zostaje automatycznie anulowane.

V. RABATY

1. Zamówienie złożone z użyciem kodu promocyjnego niezgodnie z opisem promocji zostanie anulowane. Klient w przypadku płatności poprzez pośrednika zostanie obciążony kosztami transakcji.

2. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą, możliwe jest użycie tylko jednego kodu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Kody rabatowe nie łączą się ze zniżką na długość zamówienia.

4. Zestaw testowy nie podlega rabatowi.

5. Kod GRILLUJEMY20 jest aktywny wyłącznie na zamówienia realizowane bezpośrednio przez stronę internetową lub poprzez Panel Klienta. Kod nie obowiązuje na zestawy testowe oraz nie może być łączony z innymi promocjami. Wszelkie zamówienia zastosowane z użyciem tego kodu w sposób niezgodny z warunkami będą anulowane.

VI. PŁATNOŚCI

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przelew na rachunek bankowy sprzedawcy – dieta zostanie aktywowana po zaksięgowaniu płatności

b) za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej www.broccoli-catering.pl systemu płatności elektronicznej

2. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie do godz. 4:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną realizacją zamówienia.

3. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty.

4. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę. 

5. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.

6. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.


VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawy realizujemy w miastach wskazanych na stronie www.broccoli-catering.pl na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego.

2. Dostawy odbywają się w godzinach 16.00-23.30 dnia poprzedzającego termin diety, za wyjątkiem województwa mazowieckiego oraz dolnośląskiego, dla którego dostawy realizowane są w godz. 2:00 – 7:00 w dniu realizacji diety. Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. W przypadku chęci uzyskania informacji o dokładniejszej godzinie dostawy na wybrany adres prosimy o kontakt z biurem obsługi.

3. W przypadku zamówień na sobotę catering dostarczany jest razem z zamówieniem na piątek.

4. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

5. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta.

6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny oraz nie poinformowania Sprzedawcy o wstrzymaniu dostawy do godz. 4:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

VIII. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

1. Klient ma prawo do zmiany w czasie wykupionego zestawu :

– terminu poszczególnych dostaw,
– adresu dostawy.

2. Klientowi przysługuje prawo do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 20:00 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia. Wszystkie zmiany Klient zobowiązany jest przekazać sprzedającemu mailowo jeśli nie posiada panelu klienta, a jeśli Klient posiada panel – zmiany są możliwe tylko bezpośrednio przez klienta w panelu.

3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z możliwości do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

4. W przypadku anulowania zamówienia pakietowego wykorzystane dni liczone są według cennika jednodniowego.

5. W przypadku zmiany wariantu diety w czasie trwania zamówienia klient zobowiązany jest dopłacić należną kwotę do 4:00 dnia poprzedzającego zmianę. W przypadku zmiany na tańszy wariant klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy. Podczas trwania wykupionego pakietu klientowi przysługuje jednokrotna możliwość takiej zmiany.

IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje można wnosić m.in. w następujący sposób:

– na adres e-mail: biuro@broccoli-catering.pl;
– telefonicznie pod nr tel.: 721 551 551.

2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

– imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
– numer zamówienia, faktury lub paragonu;
– oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
– numer konta bankowego Kupującego;
– przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
– określenie roszczenia;
– podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.

3. Zwroty lub reklamacje będą uwzględnione/rozpatrzone do 2 dni roboczych.

4. Reklamacje można składać do trzech dni od otrzymania zamówienia. Po upływie 2 dni reklamacje nie będą rozpatrywane.

#Broccoli

Sprawdź strefę naszychdostaw

#Broccoli

Sprawdź strefę naszychdostaw